ค่าใช้จ่ายในการ โอนคอนโด

 

ค่าใช้จ่าย ในการซื้อขาย คอนโด บ้าน ที่ดิน  ณ กรมที่ดิน
ในวันโอน มีรายการที่จะต้องเสียดังต่อไปนี้

  1. ค่าธรรมเนียมการโอน 2% โดยคิดจากราคาประเมินเท่านั้น
  2. ค่าอากร 0.5% ของราคาซื้อขาย  แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน ถ้าต่ำกว่าให้ใช้ราคาประเมินคำนวณ
  3. ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ  3.3% ของราคาขาย ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ นี้ จะคิดกับอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อมาแล้วขายออกไปภายในเวลา ไม่เกิน 5ปี  (หากมีการย้ายทะเบียนบ้านเจ้าบ้านเข้าอยู่ เกินกว่า 1 ปี ได้รับยกเว้นค่าภาษีนี้)  ทรัพยสินที่เสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนี้แล้ว ไม่ต้องเสียค่าอากรในข้อ2
  4. ค่าภาษีเงินได้ (ภงด.)  มีการคิดแบบ ขั้นบันไดภาษี หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆตามจำนวนปีถือครอง (หลายขั้นตอน) โดยคิดจากราคาประเมินเท่านั้น
  5. ค่าจดจำนอง หากบ้าน หรือที่ดิน ที่ซื้อขายกันมิได้ซื้อสด จำนองต่อกับธนาคาร จะเสียค่าจำนอง 1% ของมูลค่าจำนอง
  6. ค่าอื่นๆ เช่น ค่าคำขอ 20บาท ค่าอากรตาม ป.37  5 บาท  ค่าพยาน 20บาท

การคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ข้างต้นบางข้อค่อนข้างซับซ้อน  เช่นในข้อ 4 ค่า ภงด.จะต้องหาราคาประเมินที่ดิน ราคาประเมินสิ่งก่อสร้าง  จำนวนปีถือครองแล้วมาหักค่าเสื่อม  ฯลฯ อีกหลายขั้นตอน 

ถ้าจะคิดแบบง่ายๆก็คิดจากราคาประเมินกรมที่ดินคูณ 5-6% ก็จะได้ค่าใช้จ่ายคร่าวๆครับ

มีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่  focusjay84000@hotmail.com

หรือ Inbox ที่ Facebook : https://www.facebook.com/AiPremiumcondo


แบ่งปัน :
  • Print
  • Facebook

Comments Closed