หลักฐานที่ต้องเตรียม สำหรับการจดนิติกรรมประเภทต่างๆ ณ สำนักงานที่ดิน

บุคคลธรรมดา
- โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
- บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ทะเบียนบ้าน
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
- มรณบัตรคู่สมรส (ถ้ามี)
- หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส (ตัวอย่างแบบฟอร์ม)   »»
- ถ้ามีการแปลงสัญชาติ ให้นำหลักฐานการแปลงสัญชาติมาแสดง

————————————————————-
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท

    โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
    หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
    ข้อบังคับของนิติบุคคล
    หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์
    บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด
    แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน  กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
    บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ผู้ขอ
    บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่าง ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล
    รายงานการประชุมนิติบุคคล
—————————————————–
วัด
    หลักฐานหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดของกรมการศาสนา
    หลักฐานประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนาหรือสำนักสงฆ์
    หลักฐานการแต่งตั้งเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทน
    หลักฐานการเลื่อนสมณศักดิ์เจ้าอาวาส (ถ้ามีการเลื่อนสมณศักดิ์)
    หลักฐานการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
    ต้องแสดงบัญชีจำนวนที่ดินของวัดที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งนำ หนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน ที่มีอยู่แล้วทุกแปลง ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย
    ต้องแสดงจำนวนพระภิกษุสามเณร
—————————————————–
มูลนิธิเกี่ยวกับคริสต์จักร

    หนังสืออนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิ
    บัญชีมูลนิธิ (แบบ ม.น.2) ซึ่งระบุรายชื่อกรรมการด้านหลัง ตั้งแต่ฉบับแรก   ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย
    ข้อบังคับ หรือตราสารการก่อตั้งมูลนิธิ
    รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิซึ่งลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะขอได้มา หรือลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่และเจตนาของผู้โอนใน  การขอได้มาซึ่งที่ดินในกรณีรัฐมนตรีฯ อนุญาตให้มูลนิธิฯ ได้มาซึ่งที่ดินแล้ว
    หนังสือมอบอำนาจของมูลนิธิ (ถ้ามี)
    ต้องแสดงบัญชีจำนวนที่ดินของมูลนิธิฯ  ที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งนำหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินที่มีอยู่แล้วทุกแปลง ไปแสดงต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ด้วย
    ใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสาน (กรณีขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นสุสาน)
—————————————————–
มัสยิดอิสลาม

    ทะเบียนมัสยิด (แบบ ม.อ.2)
    ประกาศฯ แต่งตั้งอิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น
    ประกาศฯ แต่งตั้งกรรมการมัสยิด
    รายงานการประชุมกรรมการมัสยิด และมอบหมายให้ผู้ใดเป็นผู้ทำการแทน ซึ่งลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะขอได้มาหรือลงมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเจตนาในการขอได้มาซึ่งที่ดินระหว่างเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีฯ
    หนังสือมอบอำนาจของคณะกรรมการมัสยิด (ถ้ามี)
    ต้องแสดงบัญชีจำนวนที่ดินของมัสยิดฯ ที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งนำหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินที่มีอยู่แล้วทุกแปลง ไปแสดงต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ด้วย
    ใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสาน (กรณีขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นสุสาน)

ที่มา :กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

แบ่งปัน :
  • Print
  • Facebook

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>